2018

Höstmöte med LMSR 24-25/10 i Lund

Boka in höstmötet för samarbetsrådet. Vi kommer att vara på Kulturen i Lund och temat blir "Fake News - museernas som kunskapsinstitution"
 

Årsmöte med LMSR 17/4 i Malmö

I samband med Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte den 17-19/4 i Malmö har vi vårt årsmöte. Vi kommer att rekommendera ett särskilt program för politiker i våra länsmuseer. 
Årsmötet för samarbetsrådet är tisdag den 17 april llö 10-12, Hörsalen Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7A i Malmö.
 

FOLK OCH KULTUR
- EN NY KULTURPOLITISK ARENA


Folk och Kultur blev en succé! Över tusen personer samlades i Munktellstaden i Eskilstuna den  7 – 10 februari 2018.

Boka redan nu in 2019 års Folk och kultur 6-9 februari!

 
Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarium, presenterades ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventetkunde man ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.
Läs mer på Folk och Kulturs hemsida!
 

2017

Höstmöte i Uppsala 2017

Länsmuseernas höstmöte hade rubriken ”Sveriges största museum” och undertexten ”Samhällets behov av starka länsmuseer”.
Den 18 bestod av fyra föredrag med en efterföljande paneldebatt och med Ulrika Knutsson som moderator. Den 19 av workshops och gruppvisa möten.
Inledningstalare var Maja Hagerman, författare och debattör, med rubriken ”Varför behöver samhället starka länsmuseer!”. Ett engagerat fördrag med exempel från flera länsmuseer. Länsmuseerna behövs; för att flera historier skall kunna berättas från olika delar av landet, för att kunna fungera som samhällskommentatorer utifrån ett historiskt perspektiv och för att vara en motkraft till den politisering som nu sker av kulturen och kulturarvet. Tydligast är denna offensiv från höger där ”kulturen finns uppströms politiken” dvs. det gäller att vinna slaget om ideerna för att sedan göra politik av detta. Men även från vänster sker en mobilisering som en motrörelse. Museerna får akta sig att bli ”elitistiska” institutioner som fostrar människor. Istället måste de fungera som en bro mellan kunskapssökande människor och kunskap. Museerna och medborgare skaparkunskap tillsammans. Slutorden var ”vi skall minnas tillsammans”.
Referat från RSM

Årets höstmöte fokuserar på vår gemensamma kommunikationsstrategi "Sveriges största museum". Nu är det dags att arbeta fram vår gemensamma plan och fatta beslut om hur vi ska nå ut med vårt oerhört viktiga budskap: budskapet om Länsmuseernas stora betydelse som en aktör och arena för kultur-och samhällsfrågor som når ut över hela Sverige. En samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Vi är Sveriges största museum - 1572 km långt med stark lokal förankring.
Här har du som ordförande respektive vice ordförande i våra museestyrelser en avgörande betydelse för hur vi ska lyckas i vår ambition. 
Därför ser vi fram emot att få träffa dig och ta del av dina tankar, åsikter och förslag på samarbetsrådets höstmöte den 18-19 oktober i Uppsala.

Väl mött i Uppsala

Yvonne Hagberg                                                         Inga Göransson
Ordf Samarbetsrådet                                                 Vice ordf Samarbetrådet
 

Årsmöte 25/4 2017 9.30-12 i Södertälje

Välkommen till Länsmuseernas årsmöte och vårmöte med Riksförbundet Sveriges Museer.

Årsmöte Kulturlyftet - Kultur i hela landet

LMSR har tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsteatrarna en gemensam förening, vid namn Kulturlyftet - Kultur i hela landet. 
Den 26/4 kl 10 har föreningen sitt första årsmöte.
Plats: Kungsgatan 50 i Stockholm (region Västerbottens lokaler)
 

PACTA och KFS går samman

Efter många års diskussioner så blir det ett sammangående mellan arbetsgivarorgansationerna KFS och PACTA. KFS var tidigare Länsmuseernas arbetsgivarorganisation 
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/arbetsgivarorganisationernapactaochkfsgarsamman.12787.html

 

loading...

En gemensam röst

Här kan du ladda ner och läsa vår informationsfolder.

Här ser du delar av styrelsen för samarbetsrådet. Från vänster ser du Åsa Hallén, Hans Kindgren, Nils Hemmingsson, Pia Wårdsäter, Yvonne Hagberg, Anders  Lidström, Conny Sandberg, Inga Göransson, Nils-Arne Bidsell och Raymond Pettersson. 

Länsmuseerna - Sveriges största museum

Länsmuseerna är Sveriges största museum. Finns över hela landet. Läs mera i bifogad folder.

Nya museilagen

Nya museilagen ställer nya krav på museerna. Läs mera.
 

Ordförande

Vid årsmötet 2015 valdes Yvonne Hagberg till ordförande efter Inga Göransson som nu växlar om till viceordförandeposten.

Vill du ha tryckt foldrar eller vill ha svar på olika frågor som hanteras av samarbetsrådet så kontaktar du Hans Kindgren

Kontakta oss

Hans Kindgren
tfn 0522-65 65 10

Hans.kindgren@bohuslansmuseum.se

 

Om du har synpunkter och förslag till material till hemsidan, mejla vår webmaster Raymond Pettersson

Senast uppdaterad 180214